Despre noi

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Corbului nr. 2, autorizată în baza Sentinţei Civile nr. 26 din data de 21.06.1993 pronunţată de Tribunalul Judeţului Timiş – Secţia Civilă, este persoană juridică română de drept privat, apolitică cu scop nepatrimonial, independentă, legal constituită pe teritorul Diecezei Timişoara, respectiv judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Mehedinţi.

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara este o organizaţie non-guvernamentală, iniţiată şi inspirată de Episcopia Romano-Catolică din Timişoara. Este acreditată să acorde servicii de asistenţă socială primare şi specializate persoanelor aflate în nevoi. Se dedică tuturor formelor de ajutor social, comunitar, desfăşurându-şi activitatea sub deviza "Suntem aici pentru toţi oamenii". Serviciile asigurate sunt diversificate şi sunt oferite indiferent de religia, naţionalitatea sau apartenenţa politică a beneficiarilor.

Misiunea

Este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţii unei persoane sau a unui grup pentru depăşirea situaţiilor care ar determina o stare de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în vederea prevenirii marginalizarii şi excluziunii sociale, şi totodată respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor omului.

Obiective generale

Dezvoltarea, îmbunătățirea și perfecțion- area serviciilor sociale existente. Asigurarea de servicii sociale de calitate adaptate nevoilor sociale existente, respectând standardele generale de cali- tate în domeniu. Colaborarea cu instituţii, organizaţii şi fundaţii publice şi private în vederea implementării politicilor sociale la nivelul comunităţii. Furnizarea de servicii sociale în sistem inte- grat prin asocierea lor cu servicii medicale, educaţionale, dar şi oferirea de locuinţe protejate şi locuri muncă. Promovarea unei imagini pozitive a bene- ficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră. Promovarea şi sprijinirea dezvoltării în România a unui sistem eficient de asistenţă socială a categoriilor vizate.

Grupuri ţintă

Persoane care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să acţioneze pentru ei înşişi şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a face faţă singuri schimbărilor sociale şi de a-şi reprezenta singuri interesele. Copiii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, copiii proveniţi din familii care prezintă o situaţie de risc, copiii cu dizabil- ități; Persoanele vârstnice, persoanele cu diza- bilităţi, persoanele bolnave cronic; Persoanele victime ale violenţei în familie; persoanele fără adăpost; Alte persoane aflate în situaţii de dificul- tate, excluziune socială, cu risc de marginalizare.

Serviciile sociale sunt acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colec- tive pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Serviciile sunt oferite la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, precum şi din oficiu ori în urma semnalării unor situaţii de nevoie socială de către orice persoană sau instituţie. Activitatea acestora are în vedere prevenirea şi rezolvarea problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor beneficiare.

Serviciile Federației Caritas Timișoara se împart în 5 categorii majore: servicii sociale pentru protecția copilului (centre de tip rezidențial și centre de zi), servicii sociale pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi, servicii sociale pentru persoane victime ale violenţei în familie, servicii sociale pentru persoane fără adăpost și servicii sociale pentru diferite persoane aflate în situaţii de dificultate